"AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ YERLƏRİNİN MÜŞAHİDƏSİ" İCTİMAİ BİRLİYİ
"AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ YERLƏRİNİN MÜŞAHİDƏSİ" İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Qeyri-rəsmi tərcümə

I FƏSİL
İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİN (OMBUDSMANIN) FƏALİYYƏTİNİN VƏ TƏYİN EDİLMƏSİNİN
ƏSASLARI
Maddə 1. İnsan hüquqlan üzrə Müvəkkilin fəaliyyətinin əsasları
1.1. Azərbaycan Respublikasmm İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili
vəzifəsi (bundan sonra “Müvəkkü” adlandırılacaq) Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasmda və Azərbaycan Respublikasmm tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan
Respublikasmm dövbt və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri
tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarmm bərpa edilməsi üçün
təsis edilir.
1.2. Müvəkkilin fəaliyyəti insan hüquqlarmm müdafiəsini, pozulmuş
insan hüquq və azadlıqlarımn bərpasım təmin edən digər dövbt
orqanlarmm səlahiyyətbrini məhdudlaşdırmırvə əvəzetmir.

1.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatlarmm və Azərbaycan
Respublikası hakimbrinin fəaliyyətinin yoxlamlması Müvəkkilin
səlahiyyətbrinə aid deyil.
1.4. Müvəkkil əfv, vətəndaşlıq, siyasi sığmacaq verilməsi
məsələlərinin həlli ib bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə
təkliflərverəbibr.
1.5. Müvəkkil Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisinə insan
hüquq və azadlıqlarmm təmin edilməsi məqsədib qanunlarm qəbul
edilməsinə və ya yenidən baxılmasma dair təkliflər verə bibr. Müvəkkil
Azərbaycan Respublikasınm Milli Məclisinə amnistiya elan edilməsi
barədə təklif verə bibr.
1.6. Müvəkkilin məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədbrin itirilməsi
və vaxtmda verilməməsi, habeb məhkəmə qərarlarmm icrasmm
gecikdirilməsi ib əlaqədar insan hüquqlarmm pozulmasma dair
şikayətbrə baxmaq hüququ vardır.
1.7. Müvəkkilin fbaliyyəti aşkarlıq, şəffaflıq, qanunculuq, ədabt,
qərəzsizlik prinsipbri əsasında qurulur. Maddə 2. Müvəkkilin seçilməsi
2.1. Müvəkkili Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi
üç namizəd arasmdan Azərbaycan Respublikasımn Milli Məclisi 83 səs
çoxluğu ilə seçir.
2.2. Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi Müvəkkilin seçilməsi
ib bağlı qərarı qəbul etmədikdə, Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti
15 gün müddətində digər üç şəxsin namizədliyini Azərbaycan
Respublikasmm Milli Məclisinə təqdim edir.
Maddə 3. Müvəkkilin namizədliyinə aid taləblər
3.1. Yaşı 30-dan aşağı olmayan, ali təhsilli, insan hüquqlarınm
müdafiəsi sahəsində təcrübəyə və yüksək əxlaqi keyfıyyətlərə malik olan
Azərbaycan Respublikasmm vətəndaşı Müvəkkil vəzifəsinə seçilə bibr.
3.2. İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövbtbr qarşısmda öhdəliyi olan,
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti sistembrində qulluq edən,
elmi, pedaqoji və yaradıcıhq fəaliyyəti istisna olmaqla, basqa ödənişli
fəaliyyətlə məşğul olan, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən
təsdiq edibn, ağır və xüsusib ağır cinayətbrə görə məhkum olunmuş şəxs
Müvəkkil ola bilməz.
3.3. Müvəkkil siyasi fəaliyyətləməşğul ola və heç bir siyasi partiyanm
üzvü ola bilməz. Müvəkkil hər hansı qeyri-hökümət təşkilatmm
rəhbərliyində təmsil oluna bilməz.
3.4. Müvəkkil vəzifəsinə seçildiyi gündən 5 gün müddətində onun
statusuna uyğun olmayan fəaliyyəti dayandırmahdır.
3.5. Müvəkkil vəzifəyə seçildiyi gün Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin iclasmda and içir: “Azərbaycan Respublikasmm İnsan
hüquqları üzrə Müvəkkili vəzifəsində səlahiyy^tbrimi şərəf və byaqətb
yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasma və
qanunlarma əməl edəcəyimə, müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərəcəyimə
andiçirəm”.
Maddə 4. Müvəkkilin səlahiyyət müddəti
4.1. Müvəkkil 7 il müddətinə seçilir.
4.2. Eyni şəxs Müvəkkil vəzifəsinə yalmz bir dəfə seçilə bibr.
4.3. Müvəkkilin səlahiyyətbrinin bitməsinə 30 gün qalmış
Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təqdim
edir. Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi 15 gün müddətində
Müvəkkilin seçilməsi ib bağlı müvafiq qərar qəbul edir.

Maddə 5. Müvəkkilin müstəqilliyinin təminatları
5.1. Müvəkkil müstəqildir və yalnız Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasma və qanunlarma tabedir.
5.2. Müvəkkilin müstəqilliyinə aşağıdakı təminatlar verilir:
5.2.1. dəyişilməzliyi;
5.2.2. toxunulmazhğı;
5.2.3. hər hansı dövbt və ya yerli özünüidarə orqanı, vəzifəli şəxs
tərəfindən onun fəaliyyətinə müdaxib edilməsinin yölverilməzliyi;
5.2.4. maddi və sosial təminatlar.
5.3. Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin elan edilməsi Müvəkkilin
fəaliyyətini dayandırmır və ya məhdudlaşdırmır.
Maddə 6. Müvəkkilin toxunulmazlığı
6.1. Müvəkkil səlahiyyət müddəti ərzində toxunulmazdır.
6.2. Müvəkkil səlahiyyət müddəti ərzində cinayət başmda yaxalanma
hallarmdan başqa, cinayət məsuliyyətinə cəlb edib bilməz, tutula və ya
saxlamla bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasmda inzibati tənbeh
tədbirbri tətbiq edib bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə
edib bilməz. Müvəkkil cinayət başmda yaxalanarsa, onu tutan orqan bu
barədə 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna və
Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisinə xəbər verməlidir.
6.3. Müvəkküin toxunulmazlığma yalnız Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun təqdimatma əsasən Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 83 səs çoxluğu ib qəbul edilmiş qərarı ib xitam verib bibr.
6.4. Müvəkkilin toxunulmazlığı həmçinin onun mənzilinə, xidməti
otağma, nəqliyyat və rabitə vasitəbrinə, poçt-teleqraf yazışmalarma,
şəxsi əmlakma və sənədbrinə də şamil edilir.
6.5. Müvəkkil işbmiş şəxs vəzifədən getdikdən sonra Müvəkkil
səlahiyyətbrini həyata keçirdiyi dövrdəki fəaliyyətinə və söybdiyi
fıkirbrə görə toxunulmazdır. Bu dövrdə törətdiyi cinayətbrə və məhkəmə
qaydasmda inzibati tənbeh tədbirləri nəzərdə tutulmus hüquq
pozuntularma görə həmin şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi bu Qanımun
6.3,-cü maddəsindəmüəyyən olunmuş qaydadahəyatakeçirilir.
Maddə 7. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi
7.1. Müvəkkilin səlahiyyətbrinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbüsü ib və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı əsasmda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 səs
çoxluğu ilə qəbul edilmiş qəran ilə aşağıdakı hallarda vaxtmdan əvvəl xitamverilir:
7.1.1. Müvəkkib aid tələbbr pozulduqda;
7.1.2. Müvəkkil öz səlahiyyətlərini icra etmək qabüiyyətini tamamilə
itirdikdə:
7.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasmda asağıdakı hallar elan edildikdə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri öz sərəncamı ilə Müvəkküin səlahiyyətlərinə vaxtmdan əvvəl xitam verir:
7.2.1. Müvəkkil vəfat etdikdə;
7.2.2. Müvəkkil barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş
ittiham hökmü olduqda;
7.2.3. Müvəkkil vəzifəsindən könüllü yazılı istefa verdikdə.
7.3. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtmdan əvvəl xitam verildikdə, Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti 30 gün müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin seçilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təqdim edir. Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi 15 gün müddətində Müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir.
II FƏSİL
İNSAN HÜQUQLARININ POZULMASINA DAİR ŞİKAYƏTLƏRƏ BAXILMASI
Maddə 8. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydası
8.1. Müvəkkil Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin
və vətəndaşlığı olmayan şəxsbrin, hüqııqi şəxslərin (bundan sonra
“ərizəçi” adlandırılacaq) insan hüquqlarmm pozulmasma dair
şikayətlərinə baxır.
8.2. Şikayəti insan hüquqları pozulmuş şəxsin razılıgı ilə üçüncü
şəxslər, o cümbdən qeyri-hökümət təşkilatları verə bibrbr. İnsan
hüquqları pozulmuş şəxsin razılığmı almaq mümkün olmadıqda (həmin
şəxs vəfat etdikdə, fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə və s.), şikayəti üçüncü
şəxslər və ya qeyri-hökümət təşkilatları razılıq almadan da verə bilərlər.
8.3. Dövlət orqanları Müvəkkib şikayət verə bilməzlər.
8.4. Şikayət ərizəçinin hüquqlarmm pozulduğu və ya ona bu barədə
məlum olduğu gündən bir il müddətində verib bilər.
8.5. Cəzaçəkmə müəssisəbrində, istintaq təcridxanalarmda,
müvəqqəti saxlanılma yerlərində saxlanılan şəxslər tərəfindən
ünvanlanmış şikayətlər senzuradan keçirilmədən 24 saat müddətində
Müvəkkilə göndərilməlidir.

Maddə 9. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətin məzmunu
9.1. İnsan hüquqlarınm pozulmasına dair şikayətdə ərizəçinin adı,
atasınm adı, soyadı, ünvanı göstərilməli, eləcə də ərizəçinin hüquqlarını
pozmuş qərar və ya hərəkətin (hərəkətsizliyin) mahiyyəti, şikayətin tərtib
edilmə yeri, vaxtı və ərizəçinin imzası olmalıdır. Şikayətlə bağlı başqa
materiallar və ya məhkəmə tərəfindən çıxarılmış qərar olduqda, şikayətə
əlavə edilə bilər.
9.2. Şikayətdə ərizəçinin adı, atasınm adı, soyadı, ünvanı
göstərilmədikdə, müraciət anonim hesab edilir və həmin şikayətlərə, bu
Qanunun9.3.-cü maddəsindəgöstərilənhallaristisnaolmaqla, baxılmır.
9.3. Anonim şikayətdə göstərilən hallar kifayət qədər sübutlu və əsaslı
faktlarla təsdiq edilirsə, həmin şikayətlər Müvəkkil tərəfindən baxılmaq
üçün qəbul edilə bilər.
9.4. Şikayət şifahi verildikdə, Müvəkkil aparatmm işçisi şikayətin
məzmununu xüsusi blankda qeyd edir və ərizəçi həmin vərəqi imzalayır.
9.5. Ərizəçinin xahişi ilə Müvəkkil onun barəsində məlumatları gizli
saxlamahdır.
Maddə 10. İnsan hüquqlarının pozulmasma dair şikayətlə bağlı qərarın qəbul edilməsi
10.1. Ərizəçi tərəfindən insan hüquqlarınm pozulmasma dair şikayət
daxil olduqda, Müvəkkil asağıdakı qərarlardan birini qəbul edə bilər:
10.1.1. şikayət baxılmaq üçün qəbul edilsin;
10.1.2. şikayətə baxılmasmdan imtina edilsin.
10.2. Müvəkkil şikayətə baxılmasmdan iratina etdiyi halda ərizəçiyə
10 gün müddətində yazılı şəkildə əsaslandırılmış cavab verir.
Maddə 11. İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmasından imtina edilməsi üçün əsaslar
11.1. Müvəkkil asağıdakı hallarda şikayətə baxmır:
11.1.1. buQanunun 8.4.-cümaddəsinin təbbbripozulduqda;
11.1.2. Şikayət Müvəkkilin səlahiyyətbrinə aid olmadıqda;
11.1.3. bu Qanunun 9.3.-cü maddəsində göstəribn hallar istisna
olmaqla, şikayət anonim olduqda;
11.1.4. şikayətb bağlı məhkəmə icraatı getdikdə;
11.1.5. təkrar təqdim edilmiş şikayətdə yeni məlumatlar, faktlar və
sübutlar olmadıqda.
Maddə 12. İnsan hüquqlarımn pozulmasına dair şikayətə baxılma qaydası
12.1. Müvəkkil insan hüquqlarmm pozulmasma dair şikayətdə əks
etdirilmiş hallann araşdırılması zamanı barəsində şikayət veribn orqanm
və ya vəzifəli şəxsin həmin şikayətlə bağlı mülahizəbrini öyrənməlidir. 10
gün müddətində mülahizə Müvəkkilə təqdim edilməlidir.
12.2. İnsan hüquqlarının pozulmasma dair şikayətdə əks etdirilmiş
halların araşdırılması zamanı Müvəkkilin aşağıdakı hüquqları vardır:
12.2.1. maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dövlət
hakimiyyəti və yerli ozünüidarə orqanlarına, hərbi hissələrə, cəzaçəkmə
müəssisələrinə, istintaq təeridxanalanna, müvəqqəli saxlanılma yerbrinə
daxil olmaq; cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarmda,
müvəqqəti saxlamlma yerbrində saxlanılan şəxslərlə görüşmək və
təkbətək söhbət etmək; onların həmin yerlərdə saxlanılmasının
qanuniliyini təsdiq edən sənədbrb tanış olmaq;
12.2.2. dövbt hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarından, vəzifəli
şəxslərdən zəruri məlumat, sənəd və materialları 10 gün müddətində
almaq;
12.2.3. cinayət, mülki və inzibati işlərə dair qanuni qüvvəyə minmiş
qərarlarla, həmçinin cinayət işbrinin başlanmasmm rədd edilməsi barədə
materiallarla tanış olmaq;
12.2.4. şikayətin araşdırılması zamanı vəzifəli şəxslərdən yazılı
arayışlaralmaq;
12.2.5. şikayətdə əks etdirilmiş halların yoxlanılması üçün müvafiq
orqanlara tapşırıq vermək (yoxlama, qərarından və ya hərəkətindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edibn orqana və ya vəzifəli şəxsə tapşırıla
bilməz);
12.2.6. müvafiq dövlət orqanları və təşkilatlarına ekspert rəyinin
hazırlanmasmı tapşırmaq;
12.2.7. dövlət və yerli özünüidarə orqanlarmm rəhbərbri və digər
vəzifəli şəxsbri, hərbi hissəbrin komandirbri, cəzaçəkmə müəssisəbrinin,
istintaq təcridxanalarmın və müvəqqəti saxlamlma yerbrinin rəhbərliyi
tərəfindən təxirəsalmmadan qəbul edilmək.

12.3. İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ib xüsusi ictimai
əhəmiyyət kəsb edən hallarda və ya öz hüquqlarını müstəqil şəkildə
müdafiə etmək qabiliyyəti olmayan şəxsbrin maraqlanna toxunulduğu
hallarda Müvəkkil öz təsəbbüsü ib araşdırma apara bibr.
12.4. Araşdırma zamanı şikayətdə qeyd olunmayan digər hallar
aşkar edibrsə, araşdırma Müvəkkilin səlahiyyətbrinə aid olduqda, onun
tərəfindən aparılır, onun səlahiyyətbrinə aid olmadıqda isə materiallar
digər səlahiyyətli dövbt orqanlarma göndərilir.

12.5. Şikayətə 30 gün müddətində baxılır. Şikayətə baxmaq üçün əlavə yoxlama aparmaq və ya material təbb etmək zərurəti yarandıqda, müraciətə baxılma müddəti 30 gün də uzadıla bibr. Ərizəçinin yazılı razılığı ilə əlavə yoxlama aparmaq lazım gəldiyi halda müraciətin baxılma müddəti yenidən uzadıla bibr.
Maddə 13. İnsan hüquqlarının pozultnasına dair şikayətə baxılmanın nəticələri
13.1. Müvəkkil şikayətə baxılması ib bağlı görülmüş tədbirbr və
nəticəbr barədə 5 gün müddətində ərizəçiyə yazılı surətdə məlumat verir.
13.2. Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı insan hüquqlarmm
pozulması hallarını aşkar etdikdə, asağıdakı tədbirbri həyata keçirə bibr:
13.2.1. qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan
hüquqlarmı pozmuş dövbt və yerli özünüidarə orqanlarmdan, vəzifəli
şəxslərdən həmin hüquqların bərpasmı tələb etmək (müvafiq orqanlar,
vəzifəli şəxslər 10 gün müddətində Müvəkkib görübn tədbirbr barədə
yazılı surətdə məlumat verməlidirbr. Məlumat verilmədiyi və ya
Müvəkkilin təbbbri həyata keçirilmədiyi hallarda, Müvəkkil həmin
təşkilatm yuxarı orqanma və ya digər dövbt orqanlarına müraciət edə
bilər);
13.2.2. cinayətəlamətbriaşkaredildikdə, müvafiq orqanlaracinayət
işinin başlanması barədə müraciət etmək;
13.2.3. əlavə kassasiya qaydasında şikayət etmək hüququna malik
olan subyektbrə müraciət etmək;

13.2.4. qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan
hüquqlarmı pozmuş vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi
barədə müvafiq orqanlara təkliflər vermək;
13.2.5. insan hüquqlarınm pozulması ib əlaqədar apanlmış
yoxlamalarm nəticələri ilə kütbvi informasiya vasitəbrini tanış etmək;

13.2.6. insan hüquqlarmm pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb
edən hallarda onların bərpası üçün Müvəkkilin səlahiyyətində olan təsir
imkanları kifayət etmədikdə, Azərbaycan Respublikasmm Prezidentinə
müraciət etmək, Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi qarşısmda
məruzə ib çıxış etmək;
13.2.7. dövbt və ya yerli özünüidarə orqanınm, vəzifəli şəxsin qərarı
və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində pozulmuş hüquqlarm bərpası
üçün məhkəraəyə müraciət etmək;
13.2.8. şəxsin hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda,
Azərbaycan Respublikasımn Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ib
müraciətetmək.
Maddə 14. Müvəkkilin illik məruzəsi
14.1. Cari il bitdikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq Müvəkkil ölkədə
insan hüquqlarınm qorunması haqqmda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinə illik məruzəni təqdim edir və həmin məruzə ilə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi qarşısında çıxış edir.
14.2. İllik məruzədə insan hüquqlarmı pozan, Müvəkkilin təbbləri ilə
hesablaşmayan dövbt və yerli özünüidarə orqanlarmm, vəzifəli şəxslərin
adları çəkilir və bununla əlaqədar görülmüş tədbirlər barədə məlumat
verilir.
14.3. Müvəkkilin illikməruzəsindəinsanhüquqlarmm təmin edilməsi
ilə əlaqədar ümumi fikir, rəy və tövsiyələr öz əksini tapmalıdır.
14.4. İllik məruzə Azərbaycan Respublikasımn Nazirbr Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikasmm Konstitusiya Məhkəməsinə, Azərbaycan
Respublikasmin Ali Məhkəməsinə və Azərbaycan Respublikasmm Baş
prokurorıma göndərilir.
14.5. Məruzə “Azərbaycan” qəzetində və “Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericilik toplusu”nda dərc olunur.
Maddə 15. Müvəkkilin bəzi məlumatları gizli saxlaması
15.1. Müvəkkilin fəaliyyəti ilə əlaqədar ona məlum olmuş dövbt sirri
təşkil edən məlumatlarm mühafizəsi “Dövlət sirri haqqmda” Azərbaycan
Respublikası Qanununa müvafiq surətdəhəyatakeçirilir.
15.2. £ikayətdə əks etdirilmis hallarm Müvəkkil tərəfindən araşdı-
rılması zamanı ərizəçilərin şəxsi və aib həyatı barədə bəlli olmuş
məlumatlarm yayümasma onlarm razılığı olmadan yol verilmir.
IIIFƏSİL
MÜVƏKKİLİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏMİNATLARI
Maddə 16. Müvəkkilin sosial, maliyyə və digər təminatları
16.1. Müvəkkil Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin
birinci müavininin aylıq əmək haqqma bərabər məbləğdə aylıq əmək
haqqı alır.
16.2. Müvəkkil hərbi çağırışdan və hərbi toplantıdan azad edilir.
16.3. Müvəkkilə səlahiyyət müddəti ərzində diplomatik pasport
verilir.
16.4. Müvəkkilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ib
müəyyən olunmuş qaydada məzuniyyət verilir.

16.5. Müvəkkilin səlahiyyət müddəti onun ümumi, xüsusi və fasiləsiz
is stajma daxil edilir.
16.6. Müvəkkil məzuniyyətə çıxdığı vaxt onun müalicə olunması və
istirahət etməsi üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində ona pul təminatı
verilir.
16.7. Vaxtmdan asılı olmayaraq Müvəkkil vəzifəsində işləmiş şəxs
pensiya yaşına çatdıqda, hazırki dövrdə Müvəkkil üçün müəyyən edilmiş
vəzifə maaşınm 80 faizi məbləğində pensiya alır.
Maddəl7. Müvəkkilin aparatı
17.1. Müvəkkilin fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati, elmi-analitik,
informasiya, maddi-texniki, maliyyə və təsərrüfat təminatmm həyata
keçirilməsi üçün onun aparatı yaradıhr.
17.2. Müvəkkilin aparatı üzərində Azərbaycan Respublikasmm
Dövbt gerbi təsvir olunmuş möhür və blanklara malikdir.
17.3. Aparat Müvəkkil tərəfindən təsdiq olunan “Azərbaycan
Respublikasımn İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin aparatı haqqmda”
əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.
17.4. Müvəkkilin aparatının strukturu, ştat cədvəli və smeta xərcbri
Müvəkkil tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 18. Müvəkkil aparatının işçilərinin hüquq və vəzifələri
18.1. Müvəkkilin aparatının işçilərini Müvəkkil işə götürür və işdən
azad edir.
18.2. Müvəkkil aparatmm işçibrinin hüquqları, vəzifəbri və məsu-
liyyəti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlbsi, “Dövlət qulluğu
haqqmda” Azərbaycan Respublikasmm qanunu və Azərbaycan
Respublikasmındigərqanunvericilikaktları ilə müəyyən edilir.
Maddə 19. Müvəkkilin fəaliyyətinin maliyyəbşdirilməsi
19.1. Müvəkkilin və onun aparatınm fəaliyyəti Azərbaycan
Respublikasmın Dövlət büdcəsi hesabma maliyyəbşdirilir.
19.2. Müvəkkilin fəaliyyətinin maliyyəbşdirilməsi üçün ayrılan illik
vəsait ötən maliyyə ilinə nisbətən azaldıla bilməz.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2001-ci il JV° 246 – II KQ

Təqvim

July 2008
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Partnyorlarımız

Ünvan: Mirqasımov küç. 4/41 Bakı AZ1007, Azərbaycan

Tel / Fax : (+99412) 4410924

Tel: (+99412) 4378247

E-mail: office@azpenalreform.az

1905.az STUDIO